Kvalitetssystem

Sentexa  AB:s kvalitetssystem beskriver hur vi planerar och genomför vår kvalitetsstyrning.

Kvalitetssystemet anpassas till varje projekt genom att vi upprättar en projektunik kvalitetsplan som blir projektets handlingsplan för att uppnå rätt kvalité för vårt uppdrag.

Företagets samtliga anställda är delaktiga i arbetet med att uppnå kvalitetsmålen.

KVALITETSPOLICY
Sentexa AB ska erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt.

Vi ska med ett väl fungerande kvalitetssystem stoppa misstag och felaktigheter innan dem når kunden.

Vi ska bidra till att kundens förväntningar uppfylls genom att rätt förutsättningar skapas i verksamheten.

Det uppnår vi genom att vi:

- Tar tillvara och utvecklar medarbetarens kompetens.
- Uppfyller gällande lagstiftning, avtalade villkor och gjorda överenskommelser.
- Ständigt strävar efter att förbättra system, produkter och tjänster.
- Skapar ett förtroende hos varje enskild kund för Sentexa AB, vår verksamhet och personal. 
- Följer upp, värderar och förbättrar verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.
- Använder oss av egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetsverkets lagar och regler.